CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA NĂM 2012

CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA NĂM 2012Số: 781/BNN-ĐMDN
V/v Lập hồ sơ mời thầu tư vấn                                                 Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012Kính gửi: Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2012

Ngày 24/02/2012 Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 418/BNN-ĐMDN về việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty 100% vốn nhà nước, gửi các Tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Bộ tiến hành cổ phần hóa năm 2012, theo đó Bộ yêu cầu các công ty phải gửi hồ sơ và phương án sử dụng đất được phê duyệt để Bộ tổ chức đấu thầu lựa chọn tổ chức tư vấn. Bộ hồ sơ chuẩn bị lập để mời thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp gồm:

1. Văn bản chấp thuận thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Bộ hoặc văn bản đề nghị của công ty về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

2. Hồ sơ kiểm kê phân loại tài sản, đất theo quy định tại Thông tư số 202/2011/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính và văn bản số 418/BNN-ĐMDN ngày 24/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Có chữ ký của Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các thành viên tham gia kiểm kê.

3. Phương án sử dụng đất mà công ty đã lập và gửi cho UBND các tỉnh, thành phố: Trong đó xác định rõ diện tích đất xin thuê, hình thức trả tiền thuê; diện tích xin giao (nếu có).

4. Bảng kê nợ phải thu sẽ chuyển sang công ty cổ phần và nợ phải trả công ty cổ phần kế thừa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (tên đối tượng nợ, địa chỉ, tháng năm phát sinh nợ, tiền nợ)

5. Báo cáo tài chính ngày 31/12/2011; đối với các công ty lựa chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/3/2012. Gửi báo cáo tài chính năm 2011 cùng thời điểm với gửi hồ sơ các mục 1, 2, 3, 4 nêu trên. Báo cáo tài chính Quý 1/2012 gửi sau. Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán xong thì gửi bản báo cáo do công ty lập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (chưa kiểm toán).

Yêu cầu các công ty lập thành 5 bộ hồ sơ tài liệu nêu trên gửi về Bộ để xử lý trước ngày 01 tháng 4 năm 2012 đối với các công ty thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/12/2011; trước ngày 1/5/2012 đối với các công ty thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 31/3/2012.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các công ty đã có Quyết định cổ phần hóa khẩn trương thực hiện để đảm bảo tiến độ cổ phần hóa theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐMDN


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

©2010 Copyright by Luatsutoanco . All rights reserved.
Phòng 105, 17/19 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: (08) 7300 8787 - 7300 8788 - Fax: (08) 7300 8787
SĐKKD: 41.01.1254/TP/ĐKHĐ. Người đại diện: Luật Sư Kiều Đại Bằng
Thiết kế website - Thiết kế web bởi Univinet